• Informacje od sprzedającego

Compek sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 83B
02-230 Warszawa

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 5272692629 | REGON 146629532 | KRS 0000458268


1.  Opis procedury reklamacji


Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt.
Jednak gdy w polu „gwarancja” nie znajduje się żadna informacja , po wcześniejszym zgłoszeniu do firmy Compek sp. z o.o. mailowo: biuro@compek.pl lub telefonicznie 22 290 290 8 i uzyskaniu numeru RMA klient winien odesłać produkt na adres siedziby firmy Compek sp. z o.o. bądź dostarczyć osobiście do siedziby firmy znajdującej się w Warszawie przy ul. Jutrzenki 83B.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Compek sp. z o.o. odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Compek sp. z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Compek sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Compek sp. z o.o., na koszt Compek sp. z o.o., po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Compek sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Compek sp. z o.o. albo Compek sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
Compek sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Compek sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Compek sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu zadeklarowana wartość (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.


2.  Adres do reklamacji

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy w polu „gwarancja” nie znajduje się żadna informacja, produkt należy odesłać na adres siedziby firmy Compek sp. z o.o. :

Compek sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 83B, 02-230, Warszawa

Bądź dostarczyć osobiście na wyżej wymieniony adres.3.  Prawo odstąpienia od umowy


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie Compek.pl, należy złożyć Compek sp. z  o.o. stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@compek.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Compek sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 83B
02-230 Warszawa

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….………………………………………………………………………………………, numer zamówienia…………………………………………………….., login……………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data  odbioru ……………… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Przesyłkę należy nadać na adres:

Compek sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 83B
02-230 Warszawa

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Niektóre towary z kategorii takich jak:
- Serwery
- Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Niszczarki
- UPSy
- Meble biurowe
- Sejfy
- Produkty RTV i AGD
- Tablice interaktywne, korkowe, suchościeralne, magnetyczne

ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa.

 

4.  Brak możliwości odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli Compek Sp. z o. o.  wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
2)   w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Compek Sp. z o. o nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie Compek Sp. z o. o nie ma kontroli;
8)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad


Wszystkie produkty dostępne w Compek.pl są fabrycznie nowe (chyba że opis wyraźnie stanowi inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


6.. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur


Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Compek sp. z o.o. w ramach Compek.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.