• Regulamin sklepu

pro1(2).png

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1070083_546023278792401_1489690462_(2).jpg

 

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. TERMIN WYKONANIA UMOWY
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zapoznanie się z cenami Produktów oferowanych w niniejszym sklepie jest możliwe dopiero po założeniu konta i jego pozytywnej weryfikacji.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.compek.pl prowadzony jest przez COMPEK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jutrzenki
83B, 02-230 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000458268; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 21 000 zł; NIP:
5272692629; REGON: 146629532, adres poczty elektronicznej: sklep@compek.pl oraz numer telefonu kontaktowego:
512847046.

1.2. Niniejszy Sklep Internetowy oraz Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od
tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy
i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem
wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający przesłanie do Sprzedawcy zapytania m. in. na temat Produktu.

1.4.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Strona 2 z 6

1.4.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie
Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej
osoby charakter zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od
tego dnia niebędąca także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, treść cyfrowa bądź usługa będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.compek.pl.

1.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – COMPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa); wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458268; sąd rejestrowy, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 21 000 zł; NIP: 5272692629; REGON: 146629532,
adres poczty elektronicznej: sklep@compek.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 512847046.

1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego
związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter
zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędąca
także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi
Elektronicznej.

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz
Kontaktowy oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Rejestracja” oraz (3) potwierdzeniu utworzenia Konta przez Usługodawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Utworzenie Konta umożliwia Klientowi zapoznanie się z ceną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz złożenie Zamówienia.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w
każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@compek.pl lub też pisemnie
na adres: ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu na Konto Usługobiorcy. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza
Kontaktowego dostępnego w zakładce „Dodaj zgłoszenie” lub na stronie każdego Produktu pod przyciskiem „Zostaw
telefon” oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” –
do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do Usługodawcy oraz
następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź
Usługodawcy oraz tytułu zgłoszenia. W przypadku formularza „Zostaw telefon”, niezbędne jest podanie numeru
telefonu kontaktowego, na który ma nastąpić kontakt ze strony sprzedawcy.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@compek.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft
Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana
w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@compek.pl.

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzednim zalogowaniu na Koncie Usługobiorcy.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich.. O łącznej cenie wraz z
podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatność odroczona. polegająca na odroczeniu terminu płatności do indywidulanie określonego ze sprzedawcą
terminu, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie
określonym i indywidualnie ustalonych w ramach Umowy Sprzedaży.

 

5. TERMIN WYKONANIA UMOWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu będącego rzeczą ruchomą do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na
stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Dostawa Produktu będącego treścią cyfrową jest bezpłatna.

5.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.5.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.5.2. Przesyłka elektroniczna.

5.5.3. Przesyłka elektroniczna może polegać na (1) przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Klienta w trakcie składania Zamówienia Produktu w postaci pliku komputerowego albo (2) udostępnieniu Klientowi
unikalnego linku internetowego (adres URL) umożliwiającego pobranie i zapisanie Produktu w pamięci urządzenia
końcowego Klienta. W tym ostatnim przypadku Sprzedawca zapewnia prawidłowość działania adresu URL przez okres
7 dni od dnia udostępnienia.

5.5.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00
do 16:00.

5.6. Termin dostawy Produktu do Klienta oraz termin wykonania usługi dla Klienta:

5.6.1. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub
w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

5.6.2. W przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi wynosi do 7 Dni Robocze, chyba że w opisie danego Produktu
lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych

5.6.3. W przypadku Produktów będących usługami jest on ustalany indywidualnie, chyba że w opisie danego Produktu lub w
trakcie składania Zamówienia podano określony termin.

5.6.4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta jak i terminu wykonania usługi liczy się w następujący sposób:

5.6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta
zostaje wyłączona.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi i Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki Sprzedawca niezależnie od pozostałych uprawnień ma prawo
obciążyć go karą umowną w wysokości do 20% wartości zamówienia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza i nie
ogranicza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

8.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,
jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku
zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za
opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.
Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


pro(2).png